Historiek van de Koninklijke imkervereniging Naar Meer en Beter van Aalter en omgeving.

Geschreven door Marco De Pauw

Een officiële ledenlijst van het jaar 1938 is een virtueel bewijs dat de bijenteeltvereniging van Sint-Maria-Aalter reeds bestond voor de tweede wereldoorlog. Bij mondelinge getuigenis, van onze voorzitter Marcel Saelens (†1989, voorzitter van 1969 tot 1989) en onze schatbewaarder André Tanghe (van 1969 tot 1998) weten we dat de afdeling Maria-Aalter van de “Vlaamsche Biebond” reeds veel vroeger ontstaan is.

Officiële ledenlijst 1938

Uit die ledenlijst leren we dat er toen 26 imkers als lid waren aangesloten. Het lidgeld bedroeg toen 10 frank en bij de betaling ervan kon ook goedkope gedenatureerde suiker besteld worden, als wintervoeding voor de bijen, met een max. van 10 kg per opgegeven bijenvolk. Het totaal aantal opgegeven kolonies,voor de afdeling, Maria Aalter, bedroeg 255. Meerdere beroepen kwamen voor op de ledenlijst: één beroepsimker, landbouwers, kasteelbewoners (edelen), onderwijzers, jachtwachters, timmerman, plantenkweker, rentmeester van kasteeldomein en zelfs “bijzondere” als beroep. Wat dit laatste betreft is nog steeds een raadsel.

Als we de woonplaats van de leden bekijken, stellen we vast dat alle leden gehuisvest waren in een straal van 10 km met als middelpunt het dorp van Sint-Maria-Aalter. Als we weten dat slechts één imker toen reisde met een gedeelte zijn bijenvolken, kunnen we besluiten dat er, tijdens de zomer, ongeveer 200 bijenvolken stonden op zo’n 560 km² of bijna 3 volken per km². Het was een bijenbond, gesticht onder vrienden imkers, zonder geschriften, zonder boekhouding, zonder statuten noch enig huishoudelijk reglement.

Deze labiele toestand, wat betreft de vorm van de vereniging, is zelfs gebleven tot 1973. Tijdens de voorjaarsvergadering van dat jaar van de Oost-Vlaamse Imkersvereniging, waarbij alle Oost-Vlaamse bijenbonden aangesloten waren, ontstond een hoogoplopende discussie na een statutaire stemming onder de afgevaardigden van de aangesloten bonden. Discussie waaruit bleek dat sommige aangesloten bonden, waaronder die van Maria-Aalter, niet rechtsgeldig waren en zodus geen enkel stemrecht konden uitoefenen in die statutaire vergadering.

Toen werd in oktober 1973 een speciale ledenvergadering gehouden te Sint Maria Aalter om een beroepsvereniging van bijentelers op te richten met als naam: Imkersvereniging “Naar Meer & Beter”. “Naar Meer” betekent meer honing betrachten, “& Beter” geeft een link naar het kweken van jonge bijenkoninginnen om een zachtaardiger bijenras te bekomen. De stichtende bestuursleden: voorzitter Marcel Saelens, 1ste o/voorzitter Silvain Schepers, 2de o/voorzitter Jeroom Mauws, schatbewaarder André Tanghe, secretaris Marco De Pauw en de bestuursleden Lucien Vogelaere, Maurice Vleeshouwer, Jhonny Van De Woestyne en Cesar Dhondt. De secretaris stelde de statuten van de vereniging op die bekrachtigd werden en in het staatsblad verschenen op 6 juni 1974 onder het nr 295. Een Oost-Vlaamse imkersvereniging was herboren.

Een blik op het verleden:

1974: onze voorzitter Marcel Saelens verzorgt het maandpraatje in het nationaal ledenblad.

1979: eigen ziektedienst wordt opgericht en is in handen van Jhonny Van De Woestyne.

1980: onze vereniging richt voor de eerste maal een busreis in onder leiding van Gilbert Vandevelde.

1982:

– de KOIV richt een imkerscursus in te Aalter in het Techn. Instituut St Jozef: lesgevers zijn o.a. Marcel Saelens, Jan Caemerlinckx en Marco De Pauw, leden van onze vereniging.

– Oost-Vlaamse imkerdag gaat door in Maria-Aalter.

1988: Viering van het 75jarig bestaan van de Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging te Lotenhulle; onze imkersvereniging zorgt voor de ontvangst van de deelnemers en de accommodatie.

1992: Start jaarlijkse gezamenlijke reizen naar koolzaadvelden in Wallonië: Purnode is 1ste bestemming.

Bijenstand van Marco De Pauw op koolzaadveld te Purnode in 1992. (foto Ivan Fraeyman)

1994: Oprichting van een informatiekern om de leden bij te staan bij eventuele bijenproblemen.

1997: We hebben een eigen tijdschrift. Secretaris Marco De Pauw start met de uitgifte van “’t Zoemertje”, een tweemaandelijks tijdschrift voor onze leden met alle uitnodigingen en allerlei informatie.

1998:

– dit jaar was voor onze vereniging een belangrijk jaar omdat wij vanaf dan de titel “Koninklijk” mochten dragen. Deze titel werd ons feestelijk toegekend op het stadhuis van St.-Niklaas door Prins Laurent op 21 juli.

– Oost-Vlaamse Imkersdag te Maria-Aalter.

De bestuursleden v.l.n.r.: Baudewijn Verstraeten, Chris Dauw, Marco De Pauw, Raf Verbeken, Jhonny Van De Woestyne, Raf  Braeckevelt, Ivan Fraeyman en Martin Reyniers.

Speciale samenkomst van het bestuur ter gelegenheid van de toekenning om de titel “Koninklijk” te mogen voeren.

2000: reis naar Groot-Brittannië, Wales, onder leiding van Gil Vandevelde.

2001: Gil Vandevelde bezorgt ons een website op het internet.   

2002: voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging stijgt het aantal leden boven de honderd; de Kon. Imkersvereniging “Naar Meer & Beter” van Aalter heeft 102 leden in zijn rangen waarvan 18 bijleden en heeft de meest aangesloten leden van alle plaatselijke Oost-Vlaamse imkersverenigingen.

2003:

op 9 januari wordt een eerste maal een nieuwjaarsreceptie gehouden.

– Marco De Pauw ontwerpt nieuwe website en zal die ook blijven ondersteunen. 

2004:  

– 17 april: De gemeente Aalter richt voor alle verenigingen uit Aalter een Verenigingsbeurs op. In een reusachtige tent zijn alle Aalterse verenigingen met een stand aanwezig. Ook onze vereniging is met een infostand aanwezig. De stand krijgt van de aanwezige pers de beste quotering.

Onze door de pers bekroonde infostand met de standhouders.
V.l.n.r.: Roger Tanghe, Jhonny Vandewoestyne, Chris Dauw,  Raf Verbeken, Marco De Pauw ( Ivan Fraeyman,  niet op de foto)

11 september: bijenteeltcongres te Gent, onthaal van de deelnemers is onze taak.

2006: Op 1 oktober start een cursus  voor Imker Stagiair die plaats heeft in Villa Snoeck te Aalter. De cursus zal in 2007 en 2008 resp. gevolgd worden door een cursus voor gevorderden en een cursus voor Meester Imker. Voor het eerste jaar bieden zich 29 cursisten aan.

2007: 18 maart: na 17 jaar Beervelde wordt de plantenruildag van de KOIV verplaatst naar het kasteelpark van Poeke. Onze vereniging staat in voor de organisatie ter plaatse. Zo’n vijfhonderd bezoekers komen er op af.

2009: op 8 septemberis het ontslag van secretaris Marco De Pauw een feit.

2011: De educatieve bijenstand van de KOIV wordt overgebracht naar Poekepark. Het beheer ervan is in handen van enkele bestuursleden van onze vereniging.   

2012: Op 28 oktober wordt, in het kader van 100 jaar KonVIB,  in het aula van het gemeentehuis te Aalter een Symposium gehouden over “Plantenexoten en de imkerij in Vlaanderen. De organisatie is in handen van onze vereniging “Naar Meer & Beter” samen met de Oost-Vlaamse en West-Vlaamse Imkersbond.

2013: Op 12 januari wordt er een eerste was-dag georganiseerd. Onze leden hebben de mogelijkheid om de eigen was te laten gieten in nieuwe waswafels. Dit eerste gebeuren gaat door in het NEC in het park van Poeke.

16 November 2013: Het jaarlijks “Ambrosiusfeest” voor leden en sympathisanten van onze vereniging gaat voor de eerste maal door in Poeke. Het feest gaat door in de gebouwen van het NEC in het kasteelpark. Het bestuur staat borg voor een aangenaam eindejaarsfeest en alles gebeurd in eigen beheer.

2014: Op 5 December 2014: Voor de  eerste maal in de geschiedenis van onze vereniging wordt een “ratensmeltdag” georganiseerd. De leden mogen hun oude raten, voor wasrecuperatie,  komen smelten in het koetshuis te Poeke onder het toezicht van Frank Vangenechten en Gino Bauw en met de medewerking van Raf Braeckevelt, Herman Van Haecke en Simon Naert.